Fri, Mar. 7 Yad Vashem, Har Herzl, Jerusalem Market - templewb